Regulamin sklepu

Pobierz regulamin

Sklep Przygotowalnia działający pod adresem www.przygotowalniadtp.pl/prestashop jest
platformą prowadzoną przez firmę:
Przygotowalnia Marcel Kotkowski
Ul. Łużucka 71c/9 30‐693 Kraków
NIP 9471933919
REGON 361824767
Słowniczek
1. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Dni ustawowo wolne od
pracy nie są uwzględniane.
2. Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w jakim Przygotowalnia dokona skompletowania
i wysłania zamówionych towarów.
3. Faktura Pro‐Forma – faktury takie są wystawiane w celu uzyskania wpłaty lub jako
potwierdzenie zamówienia. Nie są natomiast dowodami księgowymi, o których mowa
w § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi
przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475 ze zm.).
4. Konsument – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza
lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością
zawodową lub gospodarczą.
5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego
systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron,
z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na
odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

§ 1. Warunki realizacji zamówienia
1. Zamówienia można składać:
     24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej
     www.przygotowalniadtp.pl/prestashop;
     Telefonicznie pod numerem 509 346 697.
2. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 roku ‐ Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”), lecz zaproszeniem
do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient zostaje powiadomiony
o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e‐mail na adres podany
w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa
z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji
zamówienia.
3. Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Przygotowalnią
jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.
4. W przypadku zamówień wysyłkowych, towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta
w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być
wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.

§ 2. Ceny produktów
1. Ceny na stronie www.przygotowalniadtp.pl/prestashop/zawierają podatek VAT i podawane
są w złotych polskich.
2. Ceny znajdujące się przy każdej książce lub innym produkcie, nie zawierają kosztów dostawy.
3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie
www.przygotowalniadtp.pl/prestashop w chwili składania zamówienia przez Klienta,
dodatkowo potwierdzona w koszyku i w wiadomości e‐mail, potwierdzającej złożenie
zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem
dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia
i formy płatności. Koszt dostawy (jeśli wystąpi) doliczany jest proporcjonalnie do cen książek
na fakturze lub paragonie.

§ 3. Modyfikacja zamówienia
1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu spakowania paczki.
2. Zmian można dokonać kontaktując się z biurem telefonicznie lub mailowo.
3. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z części lub całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar
została dokonana z góry to zwrot należności nastąpi na konto Klienta (w terminie do 7 dni),
z którego płatność została dokonana.

§ 4. Płatności
1. Zapłaty za zamówienie można dokonać przelewem bankowym na konto: mbank 75 1140
2004 0000 3702 7527 4194.
2. Aby uniknąć opóźnień w księgowaniu i w celu prawidłowego zidentyfikowania przelewu,
w tytule należy podać numer zamówienia.
3. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez firmę Przygotowalnia
zapłaty za zamówienie.

§ 5. Czas realizacji zamówień
1. Czas realizacji zamówienia jest podawany przy każdej pozycji. Jest to orientacyjny czas liczony
od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania paczki lub dostarczenia
zamawianych pozycji do punktu odbioru zamówień. W przypadku gdy w zamówieniu znajdują
się pozycje, dla których czas realizacji zamówienia jest różny, wtedy zamówienie jest
realizowane tak jak pozycja, na którą trzeba czekać najdłużej. W razie niemożliwości realizacji
zamówienia w terminie określonym pierwotnie na stronie sklepu, Klient zostanie o tym
niezwłocznie poinformowany wraz z określeniem nowego terminu realizacji zamówienia, nie
dłuższego jednak niż 30 dni od dnia otrzymania zamówienia. Klient może w takim przypadku
zrezygnować z zamówienia, a także strony mogą umówić się na dłuższy termin realizacji
zamówienia.

§ 6. Warunki reklamacji
1. Przygotowalnia zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówioną rzecz bez wad fizycznych,
zmniejszających jej wartość lub użyteczność, o właściwościach, o których klient został
zapewniony w trakcie składania zamówienia oraz w stanie zupełnym, jak również prawnych.
2. Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się z biurem telefonicznie lub mailowo.
3. Przygotowalnia w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta.
4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie wadliwej książki lub innego
zakupionego towaru wraz z dowodem zakupu lub jego kopią na adres:
Przygotowalnia Marcel Kotkowski
Ul. Łużucka 71c/9 30‐693 Kraków
z dopiskiem „reklamacja”.
5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Przygotowalnia wymieni Klientowi
reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt, chyba, że możliwa będzie
naprawa towaru i Klient takiej naprawy zażąda. W przypadku braku możliwości naprawy
i wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu), Klient ma prawo odstąpić od umowy,
a Przygotowalnia zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar w terminie
14 dni. Klient może również – zamiast odstępowania od umowy ‐ żądać stosownego
obniżenia ceny.
6. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszt wysyłki reklamowanego towaru
zostanie zwrócony Klientowi przez Przygotowalnię przelewem na rachunek bankowy podany
przez Klienta.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy / zwrot towaru
1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ‐ Klient, będący
osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu
niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument)
może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania
przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku,
gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez Przygotowalnię. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym
Przygotowalnia nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego
dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia
oferowanego przez Przygotowalnię).
2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć Przygotowalni na piśmie oświadczenie
o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej
podaniem numeru zamówienia, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie
niepogorszonym do Przygotowalni na adres:
Przygotowalnia Marcel Kotkowski
Ul. Łużucka 71c/9 30‐693 Kraków
z dopiskiem „zwrot”.
3. Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od
Umowy.
4. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Przygotowalnia prześle
Klientowi potwierdzenie jego otrzymania na piśmie lub na podany przez Klienta
w oświadczeniu adres e‐mail.
6. Przygotowalnia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez
niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem §7 ust. 1 niniejszego
Regulaminu.
7. Przygotowalnia dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego
użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla
niego z żadnymi kosztami.
8. Przygotowalnia zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych
od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej
odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania rzeczy.

§ 8. Dane osobowe
1. Rejestrując się w przygotowalniadtp.pl/prestashop Klient wyraża jednocześnie zgodę na
umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych oraz na ich przetwarzanie do celów
realizacji zamówienia.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób
trzecich.
3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Klienci mają prawo do wglądu do swoich
danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych
osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

§ 9. Postanowienia końcowe
1. Przed zakończeniem procedury zamówienia (podsumowanie zamówienia) Klient jest
informowany o warunkach zawarcia umowy z Przygotowalnią. W przypadku akceptacji
warunków umowy Klient potwierdza tę okoliczność, jak również sam fakt zapoznania się
z warunkami umowy, poprzez zaznaczenie właściwej opcji w interaktywnym formularzu.
Potwierdzenie zawarcia umowy z Przygotowalnią oraz jej warunków jest również przesyłane
niezwłocznie na adres e‐mail podany przez Klienta w zamówieniu. Dodatkowo, potwierdzenie
zawarcia umowy oraz jej warunków jest przesyłane Klientowi także w formie pisemnej
w chwili dostarczenia zamówionych rzeczy.
2. Przygotowalnia informuje, iż Klient będący Konsumentem posiada między innymi
następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń:
     Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
     o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
     między Klientem a Przygotowalnią;
     Klient może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
     Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej
     z Przygotowalnią umowy;
     Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem
     a Przygotowalnią, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)
     rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy
     ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów
     Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym
     numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz w oddziałach terenowych, których
     adresy są wskazane na stronie http://www.federacja‐konsumentow.org.pl/63,tuznajdziesz‐
     pomoc.html oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem
     e‐mail: porady@dlakonsumentow.pl.
     Niezbędne informacje i pomoc Klient otrzyma także na stronie internetowej Urzędu
     Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod
     adresemhttp://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
     Klient może skorzystać z możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za
     pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR pod
     adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
3. Obecność towarów na stronach przygotowalniadtp.pl/prestashop nie stanowi oferty
w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku
o prawach konsumenta.
4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 14.02. 2016 roku.